آدما از جنس برگن

گاهی پاییزن و زردن

زمستون دیده نمیشن

تابستون سایه بون سبزن

آدما خیلی قشنگن

حیف!هرلحظه یه رنگن!

حیف!هر لحظه یه رنگن!


دسته ها : زندگی
جمعه 10 8 1387
X